Loading...

โปรแกรมทัวร์เบตง3วัน2คืน ล่องใต้ จัดเต็ม เที่ยวสะบายๆ แบบ เป็นส่วนตัว

฿ 8,700 Inc Vat

เปิดประสบการณ์ใหม่ ล่องยอร์ช สู่อ่าวพัทยา ชมหมู่เกาะต่างๆ เกาะครามน้อย เกาะครามใหญ่ กิจกรรมตกปลา ดำน้ำดูปะการัง เล่นน้ำ ทะเลใสๆ ที่พักหรูหรา ระดับ5ดาว 1คืน

Departure:
Loading...

Description

 • ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เดินบนอัยเยอร์เวง สกายวอร์ค

 • ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

 • ถ่ายรูปเช็คอินที่ป้ายใต้สุดแดนสยามและตู้ไปรษณีย์

 • ชมประวัติศาสตร์ที่อุโมงค์ปิยะมิตร

 • เย็นใจเย็นตาที่สวนหมื่นบุปผา เพลินกับเบตงสตรีทอาร์ต

 • อิ่มท้องกับเมนูพิเศษขึ้นชื่อ : ไก่สับเบตง/กบภูเขาทอด/ติ่มซำนึ่งสด/บักกุดเต๋

 • สามารถยกเลิกได้
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • บริการหลังการขายดีเยี่ยม
 • เปลี่ยนแปลงได้
 • จองก่อนโอนทีหลัง
 • เวาเชอร์บนมือถือ
 • จองขั้นต่ำ 1 คนขึ้นไป
 • ออกใบกำกับภาษี

โปรแกรมทัวร์เบตง3วัน2คืน


วันแรก : สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-หลวงปู่ทวด วัดช้างให้-ยะลา-สะพานข้ามเขื่อนบางลาง-ป้ายOK BETONG-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-เข้าที่พัก                                                                 (XXX/เที่ยง/เย็น)                                                                 

เช้า         คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ถือป้ายต้อนรับ นำคณะเดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่จูเนียง  เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตั้งแต่โบราณ ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง ปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าซูก๋ง” ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด จากนั้นนำท่านสู่ วัดช้างให้ กราบไหว้ขอพร หลวงปู่ทวด หรือ สมเด็จพระราชามุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืด) เป็นพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาที่รู้จกกันดีในประเทศไทย กล่าวกันว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักิ์สิทธิ์คุ้มครอง ผู้ที่มีพระเครื่องของหลวงปู่ทวดในครอบครอง

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง ? ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

             หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดยะลา  เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ 4,521.078 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 532,326 คน อาณาเขตทางใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเลและเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ดังปรากฏในคำขวัญประจำจังหวัดคือ “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูปัตตานีในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู รองลงมาคือชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธ อย่างไรก็ตามยะลาถือเป็นจังหวัดที่ดำรงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา แต่ชนทุกกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น แวะพักถ่ายรูปที่ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทางและสะพานแห่งนี้ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะถ่ายภาพและยืดเส้นยืดสาย จกนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอเบตง เป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดยะลา ซึ่งมีเอกลักษณ์ความงดงาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา และเชื้อชาติที่หลากหลายที่ผสมปนเปกันภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียว เบตงโอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันการาคี ด้วยภูมิประเทศแบบนี้จึงทำให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็นและหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดังคำขวัญประจำอำเภอกล่าวไว้ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คำว่าเบตง มาจากภาษามลายู “Beluh Betong” ซึ่งมีความหมายว่า ไผ่ขนาดใหญ่ หรือคนในพื้นที่เรียกกันว่าไผ่ตง จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ป้าย OK BETONG เป้นป้ายขนาดใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเมือเข้าเขตพื้นที่อำเภอเบตง จากนั้นนำท่านสู่ อุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะลอดผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฝากของตัวเมือง ภายในอุโมงค์แห่งนี้ประดับประดาไปด้วยไฟหลากสีสันและปากทางของอุโมงค์แห่งนี้เป็นจุดสตาร์ท โครงการก้าวคนละก้าว ของนักร้องดัง ตูน วงบอดี้สแลม และข้างๆปากทงอุโมงค์มีภพวาดของตูน บอดี้สแลม เพื่อเป็นที่ระลึกของโครงการ

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ? ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู: ไก่สับเบตง กบภูเขาทอด(ตามฤดูกาล)

หลังรับประทานอาหารค่ำ ให้ทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย

Hotel : The Holiday Hill Betong หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สอง : ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-อัยเยอร์เวง Skywalk-ป้ายใต้สุดแดนสยาม-ร้านเฉาก๊วยวุ้นดำ กม.4-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-ผ่านชมบ่อน้ำพุร้อน-เบตง สตรีทอาร์ต-เข้าที่พัก                                                          (เช้า/เที่ยง/เย็น)                                                                 

04.00 น. Morning Call ปลุกให้ท่านตื่นเพื่อเดินทางไป ชมทะเลหมอกจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ทีตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดนิยมของอำเภอเบตง (การชมทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพในแต่ละวัน) นำท่านเดินชม อัยเยอร์เวง สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเบตง สามารถมองเห็นวิวทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน ให้ท่านถ่ายรูปอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านไปรับประทานอาหารเช้า บริการอาหารเช้า ? ณ ภัตตาคารอาหารเช้า เมนู ติ่มซำนึ่งสดและบักกุดเต๋

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางเดินทางสู่ชายแดนใต้สุดแดนสยาม ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ป้ายใต้สุดแดนสยาม ซึ่งเป็นรอยต่อเขตแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียรัฐเปรัค ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศมาเลเซียได้จากเขตเส้นแบ่งระหว่างชายแดนไทยมาเลเซีย พาทุกท่านแวะทาน เฉาก๊วยวุ้นดำ กม.4 ร้านเก่าแก่แห่งเมืองเบตง สืบทอดกันมาถึง 4 รุ่น รสชาตินุ่มละมุนลิ้น หอมน้ำเชื่อม เสิร์ฟพร้อมนำแข็งเกร็ดละเอียด ให้ความรู้สึกชื่นในทุกๆคำที่สัมผัส

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง ? ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ซุปไก่ตุ๋นต้าหลี่หวัง

             หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือสวนดอกไม้เมืองหนาว แห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภุมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกไม้ดอก พืชผัก เมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้แห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นนำท่านสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของการรบของคอมมิวนิสต์มลายา มีความยาวของอุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร สมัยก่อสร้างอุโมงค์ปิยะมิตร มีทางออกทั้งหมด 9 ทาง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทางซึ่งเป็นทางเชื่อมถึงต่อกันหมด สร้างขึ้นเป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา เขต 2 เมื่อปีพ..2519 ใช้หลบหนีการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบยง กสร้างอุโมงค์แห่งนี้ใช้กังคนสร้าง 40-50 คน ขุดเข้าไปในภูเขา และใช้เวลาเพียงสามเดือนจึงแล้วเสร็จ อุใงค์มีความกว้าง 50-60 ฟุต สามารถรองรับคนได้ถึง 200 คนโดยประมาณ ภายในมีห้องประชุม สถานีวิทยุของ จคม. ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง มีซอกมุมให้ลัดเลาะเชื่อมถึงกัน ยิ่งเดินเข้าไปลึกมากเท่าไหร่ทางยิ่งแคบลงมากเท่านั้น ด้านบนเป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่ปคลุมมากมาย ยากแก่การค้นหา ในปัจจุบันภายในอุโมงค์มีการติดตั้งไฟฟ้าตลอดแนวอุโมงค์ อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัด สองข้างทางเต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ ภยนอกอุโมงค์จัดเป็นสถานที่นิทรรสการแสดงภาพเรื่องราวประวัติศาสตร์ ผ่านชม บ่อน้ำพุร้อนเบตง ให้ทุกท่านเพลินกับการแช่เท้า จากนั้นนำท่าน อิสระถ่ายรูปที่ เบตงสตรีทอาร์ต ซึ่งเมืองเบตงถูกขนานนามว่า เป็นเมืองสตรีทอาร์ต ทุกท่านจะได้พบกับศิลปะภาพวาดต่างๆตามกำแพง ซอกตึก ซึ่งบอกถึงเรื่องราวของคนในเมืองเบตง

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ? ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู: หมูทอดเต้าหู้ยี้ กุ้งคั่วไข่เค็ม

             หลังรับประทานอาหารค่ำ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

Hotel : The Holiday Hill Betong หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

 

สะพาน

สวนหมื่นบุพผา

อัยเยอร์เวง สกายวอร์ค


วันที่สาม : เบตง-วงเวียนหอนาฬิกา-ตู้ไปรษณีย์ยักษ์-วัดพุทธาธิวาส-หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่                                             (เช้า/เที่ยง/XXX)                                                                 

เช้า         บริการอาหารเช้า ? ณ ภัตตาคารอาหารเช้า เมนู:ข้าวมันไก่เบตง ร้านดังแห่งเมืองเบตง

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านท่านถ่ายรูป วงเวียนหอนาฬิกาและตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอนาฬิกา” สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากมายในจังหวัดยะลา “ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่อยู่คู่เมืองเบตงมาอย่างช้านาน สร้างขึ้นในปี พ..2482 มีความสูง 2.9  เมตร จากนั้นนำท่านสู่ จากนั้นนำท่านสู่ วัดพุทธาธิวาส วัดคู่บ้านคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ 1 ก..2460 สังกัดคระสงฒ์นิกายมหานกาย พื้นที่วัดตั้งเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วัดทั้งหมด 5 ชั้น มีพระธาตึเจดีย์พระพุทธรรมประกาศตั้งโดดเด่นเป็นสง่า โดยเป็นศิลปะแบบศรีวิชียประยุกต์อย่างสวยงาม โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ? ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านสู่ ตลาดกิมหยง ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งของฝากตามอัธยาศัย เป็นต้น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ? ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

หมายเหตุสำคัญ: โรงแรมและโปรแกรมการเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน  (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

2 ท่าน 8,700 บาท/ท่าน
3 ท่าน 8,400 บาท/ท่าน
4 ท่าน 8,000 บาท/ท่าน
5 ท่าน 7,900 บาท/ท่าน
6 ท่าน 7,700 บาท/ท่าน
7 ท่าน 7,600 บาท/ท่าน
8 ท่าน 7,500 บาท/ท่าน
9 ท่าน 6,900 บาท/ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,200 บาท/ท่าน

***ราคานี้ไม่รวม วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดพิเศษตามที่รัฐบาลประกาศ หากเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวกรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง***

หมายเหตุสำคัญ

 • เมื่อท่านเดินทางออกไปกับคณะทัวร์แล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าสละสิทธิและไม่อาจเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ   ล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ ท่องเที่ยวในทัวร์นี้ได้กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสุดวิสัย  หรือการเปลี่ยนแปลง ทางด้าน สายการบินหรือการปฏิบัติการภาคพื้นดินของตัวแทนในหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง  แต่บริษัทฯ ยังรักษามาตรฐานบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

ราคานี้รวม

 • รถตู้รับและส่งตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน/ทริป
 • ที่พักตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า พักห้องละ 2-3ท่าน จำนวน 2 คืน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทางกรณีเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ 300 บาท ต่อท่าน /ทริป
 • ค่ามัคคุเทศก์ กรณีเดินทางต่ำกว่า 6 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ 7 มื้อ กรณีเดินทางต่ำกว่า 4 ท่าน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุไว้รายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ อาทิเช่น ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

เงื่อนไขการจองทัวร์

 • ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนพร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจนของผู้เดินทางเพื่อทำการส่งประกันอุบัติเหตุ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 %
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]